اطلاعات تماس

آدرس نمایندگی :
تهران، خیابان جمهوری ، بعد از خیابان اردیبهشت ، پلاک 1250

شماره تماس با نمایندگی :

مشخصات فنی آیفون 7:

در این مطلب به بررسی مشخصات فنی آیفون 7 میپردازیم:

صفحه نمایش: 7.4 اینچی و از نوع LCD IPS

وضـوح تصویـر: 1334 در 750 پیکسـل

تراکـم پیکسـلی: 326 پیکسـل در هـر اینـچ جزئیـات دقیـق

صفحه نمایش: مجهز بـه پوشـش اولیوفوبیـک  Oleophobic پنـل تقویـت شـده یونـی، بهره منـد از تکنولـوژی تـاچ سـه بعـدی Touch 3D

پشــتیبانی کننــده از بزرگ نمایــی نمایشــگر، دکمــه هــوم Home  یک پارچــه

 ابعاد: 1.7 در 1.67 در 3.138 میلیمتر

 وزن: 138 گرم

 اســتاندارد ضــد آب: بهره منــد از اســتاندارد ضــد آب و گــرد و غبــارIP67

سیستم عامل: آی او اس10  سیستم روی چیپ  SoC  تراشه A10

تعداد هسته های پردازنده مرکزی: چهار هسته

تعداد هسته های پردازنده گرافیکی: شش هسته

 حافظـه داخلـی: شـامل سـه نسـخه مختلـف بـا ظرفی تهـای 32 ،128 و 256 گیگابایتی

 ظرفیت رم: 2 گیگابایت

 دوربین اصلی: 12 مگاپیکسلی

ویژگی هــای دوربیــن اصلــی: پشــتیبانی از قابلیــت OIS یــا لرزشــگیر اپتیـکال تصویـر، فوکـوس اتوماتیـک مرحلـه ای، چـراغ فلـش چهارگانـه، فوکــوس لمســی، فیلمبــرداری 4K ،عکســ برداری پانورامــا، تشــخیص اتوماتیــک لبخنــد و چهــره و…

 دوربین سلفی7 مگاپیکسلی

 باتـری: اشـاره ای بـه ظرفیـت آن نشـده امـا اپـل مدعـی اسـت کـه تـا 20 الـی 30 درصـد تـوان شـارژدهی بیشـتری نسـبت بـه باتـری آیفـون 6 اس دارد

سـایر ویژگی هـا: اسـپیکرهای اسـتریو، پـورت اتصـال الیتنینـگ، اسـکنر، اثـر انگشـت کاربـر، بهره منـد از هندزفـری بیسـیم یا ایرپـاد، پشـتیبانی از سـرویس پرداخـت الکترونیکی اپـل پـی ( Pay Apple)

جهت آشنایی با انواع قطعات موبایل کلیک نمایید.

مشخصات فنی آیفون 7

مشخصات فنی آیفون 7 پلاس:

 • صفحه نمایش: 5.5 اینچی و از نوع LCD IPS
 • وضـوح تصویر: 1920 در 1080 پیکسـل تراکم پیکسـلی 401 پیکسـل در هــر اینچ
 • جزئیـات دقیـق صفحـه نمایـش: مجهـز به پوشـش اولیوفوبیـک Oleo phobic پنــل تقویــت شــده یونــی، بهره منــد از تکنولــوژی تــاچ ســه بعــدی (Touch 3D) پشــتیبانی کننــده از بزرگ نمایــی نمایشــگر، دکمــه هـوم Home یکپارچـه
 • ابعاد: 3.7 در 9.77 در 2.158 میلیمتر
 • وزن: 188 گرم
 • اســتاندارد ضــد آب: بهره منــد از اســتاندارد ضــد آب و گــرد و غبــار
 • IP67 سیستم عامل: ios 10
 • سیستم روی چیپ: (SoC) تراشه A10
 • تعداد هسته های پردازنده مرکزی: چهار هسته
 • تعداد هسته های پردازنده گرافیکی: شش هسته
 • حافظـه داخلـی: شـامل سـه نسـخه مختلـف بـا ظرفیت هـای 32 ،128 و256 گیگابایتی
 • ظرفیت رم: 2 گیگابایت
 • دوربین اصلی: دوربین دوگانه و متشکل از دو سنسور 12 مگاپیکسلی
 • ویژگی هــای دوربیــن اصلــی: پشــتیبانی از قابلیــتios یــا لرزشــگیر اپتیـکال تصویـر، فوکـوس اتوماتیـک مرحلـه ای، چـراغ فلـش چهارگانـه، فوکــوس لمســی، فیلمبــرداری 4K ،عکســبرداری پانورامــا، تشــخیص اتوماتیــک لبخنــد و چهــره و
 • دوربین سلفی: 7 مگاپیکسلی
 •  باتـری: اشـاره ای بـه ظرفیـت آن نشـده امـا اپـل مدعـی اسـت کـه تـا 20 الـی 30 درصـد تـوان شـارژدهی بیشـتری نسـبت بـه باتـری آیفـون 6 اس پلاس دارد
 • سـایر ویژگی هـا: اسـپیکرهای اسـتریو، پـورت اتصـال الیتنینـگ، اسـکنر اثـر انگشـت کاربـر، بهره منـد از هندزفـری بیسـیم یا ایرپـاد، پشـتیبانی از سـرویس پرداخـت الکترونیکی اپـل پـی (Pay Apple)

مشخصات فنی آیفون 7

طراحی و ظاهر آیفون 7 و آیفون 7 پلاس از نظــر ســبک طراحــی:

طراحی ظاهر آیفون 7 و آیفون 7 پلاس از دیگر مشخصات فنی آیفون 7 می باشد که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم:

تغییــر مســیر آنتــن آن هــا در آیفون 7 و آیفون 7 پلاس:

تغییر مسیر آنتن ها از دیگر نکاتی است که در مقاله مشخصات فنی آیفون 7 به آن می پردازیم. هــم اکنـون بـه لبه هـای کنـاری دسـتگاه منتقـل شـده اسـت. تغییـر ظاهـری محسـوس بعـدی آیفـون 7 پـاس مربوط بـه دوربیـن دوگانه آن می شـود کـه در ادامـه بـه شـکل مفصل تـری بـه شـرح آن می پردازیـم. همچنیـن آیفون هـای جدیـد اپـل از اسـپیکر های اسـتریو دوبـل بهـره می برنـد کـه  یکــی از آن هــا در بخــش پاییــن و دیگــری در بخــش فوقانــی دســتگاه تعبیــه شــده اند. امـا آیفون هـای جدیـد اپـل از اسـتاندارد ضـد آب و گـرد و غبـار IP67 پشــتیبانی می کننــد. ایــن موضــوع بــه آن معنــا اســت کــه آیفــون 7 و آیفـون 7 پلاس اپـل قادر انـد تـا بـرای مـدت زمـان 30 دقیقـه در عمـق یــک متــری آب دوام داشــته باشــند.

مشخصات فنی آیفون 7

رنگ آیفون 7 و آیفون 7 پلاس:

همچنیــن قــرار اســت آیفون هــای جدیـد اپـل از نظـر رنگ شـامل تنوع بیشـتری شـده و دو نسـخه مشـکی رنــگ هــم بــه مجمــوع رنگ هــای همیشــگی ایــن محصولات اضافــه شــده اســت. ایــن دو رنــگ مشــکی در واقــع مشــکی زغالــی و مشــکی معمولـی هسـتند و سـه رنـگ همیشـگی طلایی، نقـره ای و رزگلـد هـم همچنـان بـرای آیفـون 7 و آیفـون 7 پلاس اپـل موجـود خواهنـد بـود.

مشخصات فنی آیفون 7

دکمه HOME:

از دیگر مشخصات فنی آیفون می توان به دکمه home  آن اشاره کرد که هــم اکنــون دکمــه هـوم آیفـون 7 و آیفـون 7 پلاس اپـل از یـک موتـور تپتیـک اختصاصـی بهــره میبــرد و حالتــی شــبیه بــه تــرک پــد مکبوک هــای اپــل را ارائــه می کنــد. آقــای کــوک مدعــی شــده کــه لــرزش دکمــه هــوم دو آیفـون جدیـد اپـل حالتـی بسـیار لذت بخـش را بـرای کاربـر بـه ارمغـان مــی آورد. همچنیــن همانطــور کــه پیش بینــی میشــد اپــل ســوکت 5.3 میلی متــر هندزفــری را از دو آیفــون جدیــدش حــذف کــرده و ایــن دو محصــول را بــه پــورت اتصــال الیتنینــگ مجهــز کــرده اســت.

بــا ایــن وجـود اپـل یک مبـدل رایـگان پـورت الیتنینگ بـه پـورت 5.3 میلیمتری را بـه همـراه آیفون هایـش عرضـه میکنـد. همچنیـن اپـل بـرای آیفـون 7 و آیفـون 7 پلاس اپـل ایرپادهـای جدیـدی را معرفـی کـرده. دوربین آیفون 7 و آیفون 7 پلاس اپـل در کنفرانـس خـود بـه شـدت بـه پیشـرفت های عملکـردی کـه در دوربیــن آیفون هــای جدیــدش بــه ویــژه آیفــون 7 پلاس ارائــه کــرده تاکیـد کـرد.

زمـان زیـادی از ایـن کنفرانـس صـرف معرفـی قابلیت هـای جدیـد دوربیـن آیفـون 7 و آیفـون 7 پـاس اپـل شـد. دوربیـن اصلـی آیفــون 7 از یــک سنســور 12 مگاپیکســلی و لنــز شــش المــان تشــکیل شــده کــه روزنــه 8/F1 را بــه همــراه داشــته و تــا 50 درصــد نســبت بـه نسـل قبـل دریافـت نـور بیشـتری را ارائـه میکنـد. همچنیـن اپـل مدعـی شـده کـه دوربیـن 12 مگاپیکسـلی اسـتفاده شـده در آیفون هـای جدیـدش تـا 60 درصـد سـریعتر از دوربیـن آیفـون 6 اس عمـل کـرده و نسـبت بـه آن تـا 30 درصـد مصـرف انـرژی کمتـری دارد.

مشخصات فنی آیفون 7

دوربین های اصلی آیفون 7 و آیفون پلاس 7:

یکی دیگر از مشخصات فنی آیفون دوربین های آن ها می باشد که همچنیـن مجموعــه دوربیــن اصلــی هــر دو آیفــون جدیــد اپــل از چــراغ فلــش چهارگانــه ای بهــره می برنــد. همچنیـن بهره منـدی آیفـون 7 و آیفـون 7 پلاس اپـل از پردازنده سـیگنال تصویـر اختصاصـی و مجـزا هـم از دیگـر نقـاط قـوت ایـن محصولات بـه شـمار مـی رود کـه منجـر بـه بهبـود عملکـرد دوربیـن آن هـا میشـود. امـا آیفـون 7 پلاس بر خلاف آیفـون 7 بـه دوربیـن دوگانـه تجهیز شـده و ایـن موضـوع از اصلی تریـن تفاوت هـای ما بیـن دو آیفـون جدیـد اپـل  محســوب میشــود.

ترکیــب دوربیــن دوگانــه در آیفــون 7 پلاس اپل  قابلیت هـای جالبـی نظیـر امـکان عکس برداری بـا زاویـه دیـد گسـترده تر و زوم مناســب تر را ارائــه میکنــد. دوربیـن سـلفی آیفـون 7 و آیفـون 7 پلاس هـم نسـبت بـه آن چـه کـه در آیفـون 6 اس و 6 اس پلاس بـه کار گرفتـه شـده بـود ارتقـا یافتـه و هـم اکنـون از سنسـوری 7 مگاپیکسـلی تشـکیل میشـود. ایـن سنسـور دوربیـن از قابلیـت لرزشـگیر اپتیـکال خـودکار (Stabilization Image-Auto ) پشــتیبانی بــه عمــل آورده و تفکیــک رنــگ فوق العــاده ای دارد.

مشخصات فنی آیفون 7 پلاس

صفحه نمایش آیفون 7 و آیفون 7 پلاس:

از دیگر مشخصات فنی آیفون 7 می توان به صفحه نمایش و کیفیت آن اشاره کرد. ابعــاد صفحه نمایــش آیفون هــای جدیــد اپــل هیــچ تغیــیر نکــرده اســت. آیفـون 7 اپـل از صفحه نمایشـی 7.4 اینچـی بـا وضـوح تصویـر 1334 در 0 پیکسـل بهره منـد بـوده و نمایشـگر آیفـون 7 پـاس 5.5 اینچـی بـا وضـوح تصویـر 1920 در 1080 پیکسـل یـا اصطلاحا فـول HD در نظر گرفتـه شـده اسـت. صفحه نمایـش دو آیفـون جدیـد اپـل از تکنولـوژی “تـاچ سـه بعـدی” یـا “Touch 3D “پشـتیبانی بـه عمـل مـی آورد و در مقایســه بــا نمایشــگر آیفون هــای پیشــین ایــن شــرکت تــا 25 درصــد روشــنایی بیشــتری دارد. وســعت رنــگ بیشــتر هــم از دیگــر مشــخصه نمایشـگر آیفـون 7 و آیفـون 7 پلاس اپـل محسـوب میشـود.

عملکرد و قدرت پردازشی آیفون 7 و آیفون 7 پلاس:

آیفـون 7 و آیفـون 7 پلاس اپـل بـه تراشـه A10 مجهـز می شـوند کـه پردازنـده مرکـزی آن 4 هسـته ای بـوده و پردازنـده گرافیکـی آن شـش هسـته ای اسـت. همچنیـن ایـن دو محصـول بـه رم 2 گیگابایـت تجهیـز شـده اند. اپـل اشـاره داشـته کـه چهـار هسـته پردازشـگر تراشـه A10 در واقـع شـامل دو هسـته کـم مصـرف و دو هسـته پر بـازده می شـوند. در شـرایط عـادی دو هسـته کـم مصـرف پردازنـده وظیفـه آنالیـز اطلاعات را بــر عهــده خواهــد داشــت و بــه محــض نیــاز بــه قــدرت پردازشــی بیشـتر، دو هسـته پربـازده دسـتگاه وارد عمـل میشـوند.

بدیـن صـورت میــزان مصــرف انــرژی و شــارژ باتــری دســتگاه بــه شــکل دقیق تــری مدیریـت خواهـد شـد. اپـل ضمـن معرفـی تراشـه A10 اشـاره کـرد کـه سـرعت عملکـرد ایـن تراشـه در مقایسـه بـا سیسـتم روی چیـپ (SoC) اپـل A9 تـا 40 درصـد افزایــش یافتــه و 120 برابــر از پردازنــده آیفــون اورجینــال قدرتمند تــر هسـتند. اپـل همچنیـن نسـبت مصـرف انـرژی دو هسـته کـم مصـرف و دو هسـته پر بـازده تراشـه A10 را نسـبت یـک بـه پنـج عنـوان کـرده اسـت. ایـن موضـوع بـه آن معناسـت کـه دو هسـته کـم مصـرف تراشـه A10 تــا 80 درصــد نســبت بــه دو هســته پربــازده آن بهینه تــر عمــل میکننــد. پردازنــده گرافیکــی تراشــه A10 هــم شــامل شــش هســته مرکــزی میشــود کــه اپــل آن را 50 درصــد ســریع تر از پردازنــده گرافیکــی تراشـه A9 دانسـته و مدعـی شـده کـه در عیـن حـال دو سـوم انـرژی مصرفــی آن را دارد.

مشخصات فنی آیفون 7 پلاس

باتری آیفون 7 و آیفون 7 پلاس:

باتری از دیگر مشخصات فنی آیفون 7 می باشد که متاســفانه اپــل در جریــان کنفرانــس خــود بــه ظرفیــت دقیــق باتــری آیفـون 7 و آیفـون 7 پلاس اشـاره ای نکـرده، امـا مدعـی شـد کـه باتـری دو آیفـون جدیـدش 20 الـی 30 درصـد دوام بیشـتری نسـبت بـه باتـری آیفــون 6 اس و آیفــون 6 اس پلاس ارائــه می کننــد.

دلیل اصلی حذف جک آیفون:

شرکت اپل در یک حرکت به زم خودش شجاعانه و جسورانه جک هدفون را از روی گوشی های آيفون ۷ و آیفون ۷ پلاس حذف کرد. حرکتی که در چند گوشی اندرویدی چینی نیز ادامه یافته و احتمالا به زودی یک ویژگی فراگیر در اسمارت فون ها میشود. اما دلیل اصلی این تصمیم شرکت اپل چیست؟ فیل شیلر از شرکت معروف SVP میگوید این حرکت و تصمیم شجاعانه اپل باعث شد یک استاندارد و فناوری صد ساله از بین برود. باز هم شاهدیم شرکت اپل یک نوآوری و خالقیت را شروع کرده که به تدریج در کل دنیای فناوری فراگیر و سراسری می شود.

اپل جک هدفون را حذف کرد تا یک انقلاب بزرگ را در اسمارت فون ها آغاز کرده باشد. امـا سـوای طراحـی و زیبایـی و مسائل دیگـری از ایـن دسـت کـه بیـان می شـوند؛ بـه نظـر میرسـد تنهـا یـک دلیـل اصلـی بـرای حـذف جـک هدفـون از روی آیفون هـای جدیـد وجـود داشـته باشـد. تبدیـل شـدن شـرکت بیـت بـه بزرگتریـن فروشـنده هدفون هـای بلوتـوث سـایت ورج در گـزارش مفصلـی ایـن موضـوع را بررسـی کـرده اسـت.

مشخصات آیفون 7

وجود جک در گوشی آیفون:

در ایـن گـزارش آمـده احتمالا حـذف جـک هدفـون از روی آیفـون و بعـد گوشــی های اندرویــدی موجــب میشــود بــازار هدفون هــای بلوتوثی بــه شــدت داغ شــده و چشــم انداز مثبتــی برایشــان در نظــر گرفتــه شـود. در ایـن میـان؛ اپـل میتوانـد بـا شـرکت بیتـس (Beats) خـود بـه فروشـنده اول جهـان در بـازار هدفون هـای بلوتوثـی تبدیـل شـود. طبـق گزارش هــای موسســه NPD در مــاه جــوالی؛ شــرکت بیتــس بیــش از یــک چهــارم بــازار هدفون هــای بلوتوثــی را در اختیــار دارد و بیشــتر از شـرکت هایی ماننـد الجـی، Bose و Jaybird درآمـد دارد. ایـن بـازار بـه شـدت سـود ده اسـت چـون هدفون هـای بلوتـوث بـا قیمت هـای بسـیار بالایی به فــروش می رســند و حاشــیه ســود زیــادی دارنــد. هدفــون بلوتـوث ایرپـاد جدیـد اپـل حـدود ۱۶۰ دلار قیمـت دارد.

موسسـه NPD می گویـد بـازار هدفون هـای بلوتـوث هـر سـال رشـد ۶۴ درصـدی را تجربـه میکنـد امـا بـا اتفـاق اخیـر بایـد شـاهد یـک جهـش بـزرگ باشـیم. اپـل بـا حـذف جـک هدفـون ها بـه شـرکت بیـت و فــروش هدفون هــای بلوتوثی کمــک شــایان توجــه ای کــرد و یــک هـدف زیرکانـه بـرای کسـب درآمـد بیشـتر بـوده اسـت کـه احتمالا بـازار و کاربـران نیـز بـدان روی خـوش نشـان می دهنـد و ناچار انـد دیـر یــا زود بــه ایــن تغییــر وضعیــت عــادت کننــد. گفتنــی اســت اپــل در مراســم رونمایــی از آیفون هــای ۷ یــک مــدل هدفــون بلوتــوث جدیــد بسـیار نوآورانـه و پیشـرو نیـز معرفـی کـرد.

مشخصات فنی آیفون 7 پلاس

شباهت های آیفون با اندرویید:

آیفون هــای جدیــد اپــل قابلیت هــا و ویژگی هــای خاصــی دارنــد کــه شـاید از دیـد طرفـداران محصولات ایـن شـرکت ویژگی هـای جدیـدی بـه شـمار آینـد، امـا آیـا بـه واقـع تمـام ایـن ویژگی هـای جدیـد شـامل نـوآوری میشـوند؟ در ایـن مقالـه بـه 7 ویژگـی آیفون هـای جدیـد اپـل کــه از دســتگاه های اندرویــدی کپی بــرداری شــده اشــاره می کنیــم. دوربین دوگانه شــاید آیفــون 7 پــاس اولیــن آیفونــی باشــد کــه از دوربیــن دوگانــه بهــره میبــرد.

ایــن موضــوع بــرای کاربــران ســری آیفون هــای اپــل بســیار جالــب بــوده و یــک نــوآوری محســوب میشــود امــا کاربــران دسـتگاه های اندرویـدی پیـش از ایـن شـاهد تجهیـز بسـیاری از گوشـی ها بــه دوربیــن دوگانــه بوده انــد. گوشــی های هوشــمندی همچــون هــوآوی پــی 9( P9 Huawei ،) الجــی جــی 5( G5 LG )و حتــی اچ تی ســی وان ام 8( M8 One HTC )از دوربیــن دوگانــه بهــره می برنــد. بنابرایــن تجهیــز آیفـون 7 پـاس بـه دوربیـن دوگانـه شـاید بـرای طرفـداران اپـل ویژگی جدیـدی باشـد امـا بـرای اندرویدی هـا یـک ویژگـی کامـا آشـنا اسـت.

مشخصات فنی آیفون 7

حذف سوکت 5.3 میلی متری هندزفری:

مدت هــا بــود کــه شــایعات زیــادی در مــورد برنام هریــزی اپــل بــه منظــور حــذف ســوکت 5.3 میلی متــری هندزفــری از آیفون هــای ســال  6 منتشــر می شــد و نهایتــا بــا رونمایــی از آیفــون 7 و آیفــون 7 پلاس متوجـه شـدیم کـه ایـن امـر صحـت دارد. اپـل در ایـن دو آیفـون سـوکت 5.3 میلی متـری هندزفـری را حـذف کـرده و به جـای آن از پورت الیتنینــگ اســتفاده میکنــد. امــا آیــا حــذف ســوکت 5.3 میلیمتــری هندزفـری از بدنـه گوشـی های هوشـمند پیـش از ایـن انجـام نشـده بود؟ شـرکت موتـوروال کـه هـم اکنـون زیرشـاخه ای از شـرکت لنوو محسـوب میشــود، پیــش از ایــن در گوشــی موتــو زد (Z Moto) اقــدام ایــن چنینـی را انجـام داد و سـوکت 5.3 میلی متـر هندزفـری را از ایـن محصـول حـذف کـرده اسـت.

علت دوام آیفون 7 و آیفون 7 پلاس در آب:

حتـی کمپانی هـای چینـی تولیـد کننـده گوشـی های هوشـمند نظیـر شـرکت اوپـو و لیکـو هـم در محصولاتی نظیـر گوشـی اوپـو آر 5( R5 Oppo )یـا لـی مکـس 2( 2 Max Le LeEcco ) ایـن عمـل را انجـام داده انـد. بنابرایـن حـذف سـوکت 5.3 میلیمتـری هندزفـری از بدنـه آیفون هـای اپـل شـاید بـرای طرفـداران ایـن شـرکت امـری جالـب بـه نظـر برسـد امـا کاربـران سـری محصولات اندرویـدی پیـش از ایـن شـاهد سـبک طراحـی ایـن چنینـی بوده انـد. استاندارد ضدآب تــا پیــش از ایــن آیفون هــای اپــل از اســتاندارد ضــد آب پشــتیبانی نمی کردنـد. اپـل نهایتـا آیفـون 7 و آیفـون 7 پلاس را بـه اسـتاندارد ضد آب IP67 مجهـز کـرد کـه بـه موجـب آن ایـن دو محصـول می تواننـد بــه مــدت 30 دقیقــه در عمــق یــک متــری از آن دوام داشــته باشــند.

ایــن موضــوع شــاید بــرای طرفــداران اپــل بســیار جالــب توجــه باشــد امـا بـرای کاربـران محصولات اندرویـدی بـه هیـچ عنـوان امـر جدیـد و عجیبـی بـه شـمار نمـی رود. مدت هـا اسـت کـه برندهایـی نظیـر سـونی در حــال تولیــد گوشــی های هوشــمند ضــد آب و مجهــز بــه اســتاندارد IP هســتند. ســونی حتــی در برخــی از تیزر هــای خــود بــه طــور عملــی دسـتگاه های اندرویـدی خـود را در آب غوطـه ور میکنـد. بنابرایـن ضـد آب بــودن آیفون هــای اپــل بــه هیــچ عنــوان یــک نــوآوری بــه شــمار نمـی رود.

جهت تعمیر گوشی اپل در تهران کلیک نمایید.

مشخصات فنی آیفون 7 پلاس

اسپیکرهای استریو:

یکی دیگر از مشخصات فنی آیفون 7 اسپیکر آن می باشد. ســالها اســت کــه کمپانی هــای تولیدکننــده گوشــی های اندرویــدی در طراحــی محصولات خــود از اســپیکرهای اســتریو اســتفاده می کننــد. شــرکت تایوانــی اچ تی ســی در ایــن زمینــه یکــی از کمپانی هــای پیشــتاز بـوده اسـت. اچ تی سـی گوشـی هوشـمند وان ام 7( M7 One HTC )خـود کـه در سـال 2013 معرفـی شـده بـود را بـه اسـپیکرهای اسـتریو مجهـز کـرد.

حـال اپـل آیفـون 7 و آیفـون 7 پـاس خـود را بـرای اولیـن بـار از ایــن ویژگــی بهره منــد ســاخته اســت و ظاهــرا بــه آن میبالــد! پردازنده چهار هسته ای مدت هــا بــود کــه اپــل آیفون هــای خــود را بــه پردازنده هایــی مجهــز میکـرد کـه تعـداد هسـته های پردازشـگر آنهـا نسـبت بـه محصولات اندرویــدی بــه مراتــب کمتــر بــود. ســری تراشــه های A اپــل اغلــب از پردازنده هــای دو هســته ای بهــره میبرنــد، امــا بــا رونمایــی از آیفــون 7 و آیفـون 7 پـاس اپـل عنـوان کـرد کـه تراشـه A10 بـه کار گرفته شـده در ایـن دو محصـول از پردازنـده مرکـزی چهـار هسـته ای تشـکیل شـده اسـت. ایـن موضـوع بـرای طرفـداران شـرکت اپـل بسـیار جالـب توجـه بـوده، در حالـی کـه مدت هـا اسـت شـاهد تجهیـز پرچم ـداران اندرویـدی بـه پردازنده هـای چهـار و حتـی هشـت هسـته ای هسـتیم.

آیفون پلاس 7

پشتیبانی از اتصال LTE سریعتر:

پـل بـا رونمایـی از آیفـون 7 و آیفـون 7 پلاس اشـاره کـرد کـه تراشـه A10 اســتفاده شــده در ایــن دو محصــول از اســتاندارد اتصــال Cat LTE 9 پشــتیبانی میکنــد. ایــن موضــوع در حالــی اســت کــه آیفون هــای قبلــی اپــل از اســتاندارد 6 Cat LTE پشــتیبانی میکردنــد. بــه موجــب بهره منــدی آیفون هــای جدیــد اپــل از اســتاندارد 9 Cat LTE ســرعت دانلـود اطلاعات ایـن محصولات از طریـق اتصـال LTE از 300 مگابیـت در ثانیــه بــه 450 مگابایــت در ثانیــه میرســد. ایــن موضــوع بــرای آیفون هـای اپـل و دوسـتداران ایـن محصولات بسـیار خوشـایند اسـت امـا اگـر نگاهی بـه اسـتانداردهای اسـتفاده شـده در محصولات اندرویدی داشـته باشـید متوجـه میشـوید کـه ظاهـرا اپـل چنـد سـالی در خـواب بـوده اسـت! اسـتاندارد 9 Cat LTE اسـتانداردی بـود کـه سامسـونگ در سـال 2014 در فبلــت گلکســی نــوت 4 آن را ارائــه کــرده بــود.

هــم اکنــون اغلــب پرچم ـداران اندرویـدی از اسـتاندارد 12 Cat LTE پشـتیبانی می کننـد کـه سـرعت دانلـود اطلاعات آن در حـدود 600 مگابیـت در هر ثانیه اسـت! نسخه پایه ای 32 گیگابایتی اپــل مدت هــا بــود کــه نســخه پایــه ای آیفون هایــش را بــا ظرفیــت حافظــه داخلــی 16 گیگابایتــی روانــه بــازار میکــرد.

آیفون پلاس 7

حافظه آیفون 6 اس  و 6 اس پلاس:

حتــی نســخه ای پایــه ای آیفــون 6 اس و آیفــون 6 اس پلاس اپــل کــه ســال گذشــته معرفــی شــدند هــم از حافظــه داخلــی ناچیــز 16 گیگابایتــی بهره منــد بودنـد. نهایتـا اپـل امسـال تصمیـم گرفـت کـه نسـخه پایـه ای آیفـون 7 و آیفـون 7 پـاس را از حافظـه داخلـی 32 گیگابایتـی بهره منـد سـاخته و بـه ایـن صـورت لطـف بزرگـی بـه کاربـران و طرفـداران خـود کنـد! ایـن موضـوع در حالـی اسـت کـه سامسـونگ یـا بسـیاری از شـرکت های چینـی مدتهـا اسـت نسـخه پایـه ای گوشـی های اندرویـدی خـود را 32 گیگابایتــی یــا حتــی بــا ظرفیت هــای بیشــتر روانــه بــازار کــرده بودنــد. بـرای مثـال می تـوان بـه گوشـی گلکسـی اس 6 سامسـونگ و یـا فبلـت گلکسـی نوت 7 اشـاره داشـت.

گوشـی هوشـمند وانپالس 30( 30 OnePlus ) میتوانـد گـواه مناسـبی مبنـی بـر ایـن موضـوع باشـد. ضمنـا فرامـوش نکنیــد کــه اغلــب گوشــی های اندرویــدی از اتصــال رم میکــرو اسدی (SD Micro) پشـتیبانی کـرده و بـه کاربـر اجـازه می دهنـد تـا بـه ایـن صـورت فضـای ذخیره سـاز اطلاعات دسـتگاه را افزایـش دهند. متاسـفانه اپـل هنـوز ایـن قابلیـت را بـه آیفون هایـش اضافـه نکـرده، امـا بـا توجـه بـه رونـد کپی بـرداری کـه اپـل در پیـش گرفتـه بـه احتمـال زیـر سـال آینـده شـاهد ایـن امـر خواهیـم بـود!

آیفون پلاس 7

دلیل تولید صدای عجیب آیفون 7 چیست؟

بنـا بـه گـزارش عـده کثیـری از کاربـران، مشخصات فنی آیفون 7 در شـرایط بارگـذاری اطلاعات سـنگین صـدای بسـیار عجیبـی را از خـود تولیـد میکنـد کـه شـبیه بـه صـدای “هیـس هیـس” اسـت. امـا دلیـل پدیـدار شـدن ایـن صـدا چیسـت و آیـا بایـد نگـران ایـن موضـوع بـود؟ چنــد روز پــس از آغــاز عرضــه دو آیفــون جدیــد اپــل، گزارش هــای متعــددی مبنــی بــر تولیــد صــدای عجیبــی از ســوی آیفــون 7 منتشــر شـد. بـر ایـن اسـاس، کاربـران ایـن محصـول مدعـی شـده اند کـه آیفـون آن هـا در برخـی شـرایط صـدای عجیـب و شـبیه بـه “هیـس هیـس” را تولیـد میکنـد. ایـن خبـر سـروصدای زیـادی را در فضـای مجـازی برپـا کـرد و هـم اکنـون تقریبـا در هـر منبـع خبـری گزارش هایـی در رابطـه بـا ایـن موضـوع منتشـر شـده اسـت. امـا بیاییـد اطلاعات کامل تـری در رابطـه بـا تولیـد ایـن صـدای عجیـب و دلیـل آن جمـع آوری کنیـم. با مجلـه شـبکه همـراه باشـید.

صدای عجیب مورد نظر در چه شرایطی شنیده میشود؟ صـدای عجیـب و “هیـس هیـس” ماننـد مـورد نظـر کـه بیشـتر کاربران آیفـون 7 از آن گله منـد هسـتند، در شـرایطی همچـون ضبـط ویدئوهـای 4K، انجـام بازی هـای پرگرافیـک، بازیابـی فایـل بـک آپ یـا پشـتیبان و سـایر مـوارد ایـن چنینـی مشـاهده شـده اسـت. کاملا مشـخص اسـت کـه در تمـام این شـرایط میـزان فشـار کاری و حجـم اطلاعات بارگذاری شـده در پردازنـده دسـتگاه افزایـش چشـمگیری پیـدا میکنـد. بنابرایـن بـدون شـک صـدای عجیـب تولیـد شـده بـا پردازنـده آیفـون 7 و تراشـه A10 آن ارتبـاط مسـتقیمی دارد.

چگونه آیفون خود را به مودم اینترنت تبدیل کنیم؟

آیفون های اپل هم مانند گوشی های اندرویدی از قابلیت هات اسپات  Hotspot  پشــتیبانی می کننــد. هات اســپات قابلیتــی اســت کــه بــا اســتفاده از آن میتــوان گوشــی هوشــمند را بــه مــودم ســیاری تبدیــل کـرد. بـا انجـام ایـن عمـل میتوانیـد سـایر دسـتگاه های هوشـمند نظیـر گوشــی، تبلــت، لپتــاپ و غیــره را بــه شــبکه اینترنــت آیفــون خــود متصـل کـرده و در هـر شـرایطی از اینترنـت بهره منـد شـوید. امـا چگونـه می توانیـم آیفـون خـود را بـه مـودم تبدیـل کنیـم؟ در ایـن مقالـه قصـد داریـم کـه نحـوه تبدیـل آیفـون بـه مـودم بـا اسـتفاده از قابلیـت هـات اسـپات را بـه شـما عزیـزان آمـوزش دهیـم.

اشـاره بـه نکاتـی خـاص پیـش از اینکـه آیفـون خـود را از طریـق قابلیـت هات اسـپات بـه مـودم تبدیـل کنیـد؛ الزامـی اسـت. از آنجایـی کـه در اغلـب مـوارد افـراد پـس از راه انـدازی اینترنـت سـیم کارت خـود نسـبت بــه تبدیــل گوشــی بــه مــودم و اســتفاده از قابلیــت هات اســپات اقــدام میکننــد، الزام میدانیــم کــه دو نکتــه حائــز اهمیــت را ذکــر نماییــم.

نکتـه اول:

ایـن اسـت کـه بـا تبدیل آیفـون به مـودم بـا اسـتفاده از قابلیت هات اسـپات مصـرف داده و حجـم بسـته اینترنتـی شـما به شـدت افزایش پیـدا میکنـد و ایـن امـر کاملا طبیعـی اسـت. تصـور کنیـد کـه اینترنت سـیم کارت آیفـون خـود را فعـال کرده ایـد و حـال بـا اسـتفاده از قابلیـت هات اسـپات آیفـون خـود را بـه مـودم بیسـیم تبدیـل میکنیـد و سـایر گوشـی ها و لپتـاپ خـود را بـه شـبکه اینترنـت آن متصـل می نماییـد. در ایـن شـرایط بـا توجـه بـه تعـداد دسـتگاه های متصـل شـده و اسـتفاده کننــده از شــبکه اینترنــت مــورد نظــر، مصــرف حجــم بســته اینترنتــی شـما هـم افزایـش خواهـد یافـت چراکـه دسـتگاه های بیشـتری در حـال اسـتفاده از بسـته اینترنتی سـیم کارت هسـتند.

نکتـه دوم:

نکته دومی کـه بایـد بـه آن توجـه کنیـد مربـوط بـه مصـرف شـارژ باتــری آیفــون اســت. بــا فعــال کــردن قابلیــت هات اســپات و تبدیــل آیفـون بـه مـودم، مصـرف شـارژ باتـری دسـتگاه افزایـش پیـدا میکنـد. اگـر از اینترنـت سـیم کارت خـود اسـتفاده کـرده و از طریـق قابلیـت هات اســپات آن را بــا ســایر دســتگاه های هوشــمندتان اشــتراک گذاری کنیــد، میــزان مصــرف انــرژی باتــری دســتگاه بیشــتر شــده و عمومــا آیفـون شـما بـه شـدت داغ میشـود. اسـتفاده طولانی مـدت از آیفـون در ایــن شــرایط ممکــن اســت بــه کیفیــت عملکــرد باتــری آن آســیب برسـاند، چـرا کـه دشـمن اصلـی باتری هـای لیتیـوم یونـی گرمـا اسـت! بنابرایـن توصیـه میکنیـم کـه تـا حـد امـکان بـرای مـدت زمـان طولانی از آیفون خـود بـه عنـوان یـک مـودم اسـتفاده نکنیـد. البتـه اگـر کیفیـت عملکـرد باتـری آیفـون از دیـد شـما چنـدان اهمیـت خاصـی نـدارد، مشـکلی در اسـتفاده طولانی بـودن از قابلیـت هات اسـپات دسـتگاه وجـود نخواهـد داشـت.

چگونه آیفون خود را از طریق قابلیت هات اسپات به مودم تبدیل کنیم؟

برای تبدیل آیفون به مودم باید قابلیتی با عنوان “Hotspot Personal” را در آیفون خود فعال کنید. بدین منظور کافی است که مراحل زیر را طی کنید:

وارد بخش تنظیمات یا  “Settings “آیفون خود شده و سپس گزینه “Per Hotspot sonal “را انتخاب کنید.

پیــش از انجــام هــر اقدامــی، رمــز عبــور مناســبی را بــرای شــبکه هات اســپات آیفــون خــود تعییــن کنیــد. انجــام ایــن عمــل بــا انتخــاب گزینــه “Password Fi-Wi “امکان پذیــر میشــود. پــس از تعییــن رمــز عبــور مــد نظرتــان گزینــه آبــی رنــگ “Done “را انتخــاب کنیــد.

همانطـور کـه در تصویـر فـوق مشـاهده می کنیـد، اسلایدری در مقابـل گزینـه “Hotspot Personal “قـرار دارد. بـا لمـس ایـن اسلایدر و سـبز شـدن آن قابلیـت هات اسـپات آیفونتـان فعـال میشـود. بـا فعـال کـردن قابلیـت هات اسـپات آیفـون؛ عملا آن را بـه یـک مـودم تبدیـل کرده اید. حــال بــه ســه روش مختلــف میتوانیــد ســایر دســتگاه های خــود را بــه شــبکه اینترنــت آیفــون مــورد نظــر متصــل کنیــد. ایــن ســه روش بــه شـرح زیـر هسـتند:

اتصـال از طریـق وایفـای تبدیـل آیفـون بـه مـودم بیسـیم یـا وایرلـس بــا انتخــاب گزینــه نخســت کــه بــا عنــوان “-Wi Using Connect To Fi “نمایـش داده شـده، آیفـون شـما بـه یـک مـودم وایرلـس یـا بیسـیم تبدیـل میشـود و هـر دسـتگاه دیگـری کـه از اتصـال وایفـای پشـتیبانی کنـد قـادر خواهـد بـود کـه بـه آیفونتـان متصـل شـود.

 اتصـال از طریـق بلوتوث:

در این روش کـه با عنوان “Bluetooth Using Connect To “مشــخص شــده، آیفــون شــما از طریـق قابلیـت بلوتـوث بـه سـایر دسـتگاه های پشـتیبانی کننـده از ایـن قابلیـت ارتبـاط برقـرار مینمایـد. بـه بیـان دیگـر در این شـرایط دسـتگاه مقصـد مـد نظرتـان از طریـق اتصـال بلوتـوث بـه شـبکه وای فـای آیفـون متصــل میشــود.

اتصــال از طریــق کابــل USB تبدیــل آیفــون بــه مــودم باشیم  گزینـه سـومی کـه در بخـش “Hotspot Personal “آیفـون بـا عنـوان “USB Using Connect To “مشــخص شــده ایــن امــکان را فراهــم میکنــد تــا آیفــون خــود را بــه یــک مــودم باســیم تبدیــل کــرده و بــا اتصــال یــک ســر کابــل USB بــه آیفــون و ســر دیگــر آن بــه دســتگاه مقصــد، آن را از اینترنــت آیفــون خــود بهره منــد ســازید.

مشخصات آیفون 7

چگونه از طریق وای فای به اینترنت آیفون متصل شویم؟

تصـور کنیـد کـه گزینـه نخسـت را در لیسـت موجـود انتخـاب کـرده و آیفـون خـود را یـک مـودم بیسـیم یـا اصطلاحا وایرلـس تبدیـل کردیـد. در ایـن شـرایط بـا اسـتفاده از هـر دسـتگاه دیگری کـه از قابلیـت وای فای پشـتیبانی کنـد میتوانیـد بـه شـبکه وای فـای آیفـون خـود متصل شـوید. بـه عنـوان مثـال تصـور کنیـد کـه مـا قصـد داریـم لپتـاپ خـود را بـه ایـن شـبکه وایرلـس متصـل نماییـم. بدیـن منظـور از نـوار ابـزار سیسـتم عامــل وینــدوز آیکــون وای فــای را انتخــاب کــرده و ســپس در لیســت موجـود نـام “iFono “را انتخـاب میکنیـم کـه بـه طـور پیـش فـرض بـه عنـوان نـام شـبکه وای فـای آیفـون تنظیـم شـده اسـت. دقــت داشــته باشــید کــه بــه منظــور اتصــال موفقیت آمیــز بــه شــبکه وای فــای آیفــون خــود بایــد رمــز عبــور صحیــح را در محیــط سیســتم عامــل وینــدوز لپتــاپ خــود وارد کنیــد.

چگونه از طریق بلوتوث به اینترنت آیفون متصل شویم؟

حــال تصــور کنیــد کــه قصــد داریــم لپتــاپ وینــدوزی خــود را بــا اسـتفاده از قابلیـت بلوتـوث بـه شـبکه اینترنـت آیفـون متصـل کنیـم. در ایـن شـرایط بایـد مراحـل زیـر را طـی کنیـد:

ابتـدا در نـوار ابـزار سیسـتم عامـل وینـدوز آیکـون بلوتـوث را انتخـاب کــرده و ســپس بــر روی گزینــه ” Network Area Personal a Join” کلیـک کنیـد. بـا انتخـاب ایـن گزینـه، پنجـرهای ماننـد تصویـر فـوق بـاز میشـود. از گوشــه ســمت چــپ ایــن پنجــره گزینــه “device a Add “را انتخــاب کنیـد. حـال بایـد گزینـه iFono را در لیسـت موجـود انتخـاب کـرده و بـر روی “Next “کلیـک کنیـد.

در ایـن مرحلـه ماننـد تصویـر فـوق یـک کـد بـر روی صفحـه نمایـش آیفـون و همچنیـن لپتـاپ شـما نمایـان می شـود. ایـن کـد بایـد در دو دسـتگاه نام بـرده شـده یکسـان باشـد. در صـورت یکسـان و مشـابه بودن کد هــا در آیفــون خــود گزینــه “Pair “را انتخــاب کــرده و در لپتــاپ گزینـه “Yes “را انتخـاب کنیـد. منتظــر بمانیــد تــا سیستم عامل ویندوز فایل هــا و مــوارد نیــاز بــه منظور شناســایی آیفون شما را نصــب کنــد.

پــس از نصــب فایل هــای مــورد نیــاز، آیکونــی شــبیه بــه تصویــر فــوق در لپتــاپ نمایــان میشــود. بــر روی آن کلیــک راســت کــرده و بــه ترتیــب گزینه هــای “Using Connect “و ســپس “Point Access “را انتخــاب کنیــد. بــا انجــام ایــن عمــل لپتــاپ شــما از طریــق اتصــال بلوتــوث بــه شــبکه وای فــای آیفونتــان متصــل میشــود.

مشخصات آیفون 7

اسپیکرهای استریو:

بخش دیگری از مشخصات فنی آیفون 7 اسپیکر های اسنریو می باشد. سال هاست که کمپانی های تولید کننده گوشی های اندرویدی در طراحی محصولات خود اسپیکر های استفاده می کنند. شرکت تایوانی اچ تی سی در این زمینه از پیشتازان بوده است و حالا شرکت اپل، آیفون 7 و آیفون 7 پلاس خود را برای اولین بار از این ویژگی بهره مند ساخته است و این کار را در افتخارات خود قرار داده است.

پردازنده چهار هسته ای:

از دیگر مشخصات فنی آیفون 7 پردازنده چهار هسته ای می باشد که مدت ها بود که اپل آیفون های خود را به پردازنده هایی مجهز می کرد که تعداد هسته های پردازشگر آن ها نسبت به محصولات اندرویدی به مراتب کمتر بود. سری تراشه های A اپل اغلب از پردازنده های دو هسته ای بهره می برند، اما با رونمایی از آیفون 7 و آیفون 7 پلاس اپل عنوان کرد که تراشه A10  به کار گرته شده در این دو محصول از پردازنده مرکزی چهار هسته ای تشکیل شده است. این موضوع برای طرفداران شرکت اپل بسیار جالب بوده است.

اپل با رونماییاز آیفون 7 و آیفون 7 پلاس اشاره کرد که تراشه  A10 استفاده شده در این محصول از استاندارد اتصال LTE Cat9 پشتیبانی می کند. این موضوع در حالی است که آیفون های قبی اپل از استاندارد LTE Cat6  پشتیبانی می کردند. به موجب بهره مندی آیفون های جدید اپل LTE Cat9  سرعت دانلود اطلاعات این محصولات از طریق اتصال LTE  از 300 مگابایت در ثانیه به 450 مگابایت در ثانیه می رسد. این موضوع برای آیفون های اپل و دوستداران این محصولات بسیار خوشایند است اما اگر نگاهی به استاندارد های استفاده شده در محصولات اندرویدی داشته باشید متوجه می شوید که ظاهرا اپل چند سالی در خواب بوده است.

استاندارد LTE Cat9 استانداردی بود که سامسونگ در سال 2014 در فلبت گلکسی نوت 4 آن را ارائه کرده بود. هم اکنون اغلب پرچمداران اندرویدی از استاندارد LTE Cat 12  پشتیبانی می کنند که سرعت دانلود اطلاعات آن را در حدود 600 مگابایت در هر ثانیه است.

نسخ پایه ای 32 گیگابایتی:

از دیگر مشخصات فنی آیفون 7 پایه های 32 گیگابایتی می باشد.  اپل مدت ها بود که نسخه پایه ای آیفون هایش را با ظرفیت حافظه ای داخلی 16 گیگابایتی روانه بازار می کرد. حتی نسخه ای پایه ای آیفون 6 اس و 6 اس پلاس اپل که سال گذشته معرفی شدند هم از حافظه داخلی ناچیز 16 گیگابایتی بهره مند بودند، نهایتا اپل امسال تصمیم گرفت که نسخه پایه ای آیفون 7 و آیفون 7 پلاس را از حافظه داخلی 32 گیگابایتی بهره مند ساخته و به این صورت لطف بزرگی به کاربران و طرفداران خود کند.

این موضوع در حالی است که سامسونگ یا بسیاری از شرکت های چینی مدت هاست نسخه پایه ای گوشی های اندرویدی خود را 32 گیگابایتی یا حتی با ظرفیت های بیشتر روانه بازار کرده بودند. برای مثال می توان به گوشی گلکسی اس 6 سامسونگ و یا فلت نوت 7 اشاره کرد.

مشخصات آیفون 7ی

دلیل تولید صدا هیس هیس در آیفون 7 چیست؟

از سوالاتی که در مقاله مشخصات فنی آیفون 7 به آن ها پاسخ می دهیم علت صداهای موجود در دستگاه می باشد. چند روز پس از آغاز عرضه دو آیفون جدید اپل گزارش های متعددی مبنی بر تولید صدای عجیبی از سوی آیفون 7 منتشر شد. بر این اساس، کاربران این محصول مدعی شده اند کفه آیفون آن ها در برخی از شرایط صدای عجیب و شبیه به هیس هیس را تولید می کند. این خبر سر و صدای زیادی را در فضای مجازی بر پا کرد و هم اکنون تقریبا در هر منبع خبری گزارش هایی در رابطه با این موضوع منتشر شده است.

شرایط تولید این صدا:

صدای عجیب و هیس هیس مانند مورد نظر که بیشتر کاربران آیفون 7 از آن گله مند هستند، در شرایطی همچون ضبط ویدئو های 4K، انجام بازی های پرگرافیک، بازیابی فایل بک آپ یا پشتیبان و سایر موارد این چنینی مشاهده شده است. کاملا مشخص است که در تمام این شرایط میزان فشار کاری و حجم اطلاعات بارگزاری شده در پردازنده دستگاه افزایش چشمگیری پیدا می کند. بنابراین بدون شک صدای عجیب تولید شده با پردازنده آیفون 7 و تراشه A10  آن ارتباط مستقیم دارد.

نکات مربوط به این صدا:

بـا توجـه بـه اینکـه تولید صـدای نویـز مورد نظـر طبیعـی اسـت، بنابراین جــای نگرانــی در رابطــه بــا آن وجــود نــدارد. اگــر بــه صــدای تولیــد شــده آیفــون 7 توجــه کــرده باشــید، متوجــه می شــوید کــه شــدت آن بسـیار ناچیـز بـوده و مطالبـی کـه این روزهـا در مـورد این معضل نوشـته می شـوند کمـی اغراق آمیـز هسـتند. در ایـن بیـن پدیـدار شـدن یـک مشـکل فنـی در آیفـون 7 میتوانـد تـرازو را بـه حالـت ایـده آل پیشـین بازگردانـد!

آیـا بایـد ایـن صــدا را تحمــل کرد؟

اپـل هنـوز در مـورد دلیـل صـدای عجیـب تولیـد شـده در آیفـون 7 از خـود عکس العملـی نشـان نـداده امـا بـا گسـترش گزارش هـای مربـوطبـه ایـن موضـوع بـدون تردیـد اپـل وارد صحنـه خواهـد شـد. پیشبینـی میکنیـم کـه اپـل دلیـل قانـع کننـده ای بـرای بـروز ایـن امـر ارائـه کنـد، احتمالا ایــن دلیــل همــان دلیلــی خواهــد بــود کــه در ایــن مقالــه بــه آن اشــاره کردیــم. در بدتریــن شــرایط ممکــن، اپــل بــا یــک آپدیــت نرم افــزاری و ایجــاد کمــی محدودیــت در فرکانــس کاری هســته ها یپردازشــگر تراشــه A10 آیفــون 7 میتوانــد از تولیــد صــدای عجیــب مورد نظـر ممانعـت بـه عمـل آورد.

بالا بردن امنیت آیفون

در این مقاله علاوه بر بررسی مشخصات فنی آیفون 7 نکاتی را در مورد بالا بردن امنیت این گوشی برای شما بازگو می کند. با بکارگیری روش های زیر می توانید امنیت آیفون خود را بالا ببرید.

روش اول:

Tracking Ad Limit را فعال کنید.

اپــل میتوانــد حجــم کــم و محــدودی از اطلاعات کاربــر را در اختیــار APP هایـی بگـذارد کـه بـا تبلیغـات سـروکار دارنـد. اپـل بـا ایـن شـیوه بــه کاربــران خــود ایــن قــدرت را میدهــد تــا تبلیغــات را بــر اســاس علایقشان انتخــاب کننــد، ولــی اگــر از آن دســته از افــرادی هســتید کــه هیــچ علاقه ای بــه تبلیغــات نداریــد؛ میتوانیــد به راحتــی از آن چشم پوشــی کنیــد. از منـوی “Settings “بـه قسـمت “Privacy “برویـد؛ نـوار سـمت راسـت را بــه ســمت پاییــن بکشــید تــا بــه “Advertising “برســید. روی آن ضربـه بزنیـد و سـپس “Tracking Ad Limit “را فعـال کنیـد.

مشخصات آیفون 7

روش دوم:

تبلیغات مکان محور را خاموش کنید.

به طــور مشــابه؛ فنــاوری تبلیغاتــی اپــل در زمینــه خدمــات مکان محــور بـه شـما خدمات رسـانی میکنـد. اگـر بـه ایـن سـرویس علاقه نداریـد؛ به طــور مشــابه؛ فنــاوری تبلیغاتــی اپــل در زمینــه خدمــات مکان محــور بـه شـما خدمات رسـانی میکنـد. اگـر بـه ایـن سـرویس علاقه نداریـد.

روش سوم:

از اتصــال نا آگاهانــه و کور کورانــه بــه شــبکه های وای فــای خــودداری کنیــد. بــه “Settings “برویــد و WIFI را انتخــاب کنیــد. بعــد بــه دنبــال گزینــه ای بگردیــد کــه زمــان پیــدا کــردن شــبکه های وایفــای جدیــد؛ آیفـون را مجبـور میکنـد تـا بـه شـما هشـدار بدهـد. بهتـر اسـت ایـن گزینـه فعـال باشـد تـا از ایـن طریـق؛ از اتصـال گوشـی بـه شـبکه هایی کـه مـورد اعتمادتـان نیسـتند جلوگیـری شـود.

مشخصات آیفون 7

روش چهارم:

یک رمز عبور الفبایی انتخاب کنید.

در حــال حاضــر؛ گزینــه پیش فــرض آیفــون بــرای تعییــن رمز عبــور امنیتـی یـک عـدد شـش رقمـی اسـت؛ امـا ایـن امـکان وجـود دارد تـا از یـک کـد الفبایـی فـوق امـن اسـتفاده کـرد. بــرای ایــن کار از منــوی “Settings “بــه “Passcode & ID Touch” برویـد. سـپس “Passcode Change “را انتخـاب کنیـد؛ بعـد از اینکـه رمــز عبــور قدیمــی را وارد کردیــد؛ روی متــن آبــی رنــگ در پاییــن صفحـه بـا عنـوان “Options Passcode “ضربـه بزنیـد. از این قسـمت؛ می توانیـد فرمـت رمـز عبـوری کـه مـورد پسـندتان هسـت را انتخـاب کنیــد. بهتریــن گزینــه؛ انتخــاب کدهــای الفبایــی طولانی اســت کــه شکســتن و کــرک آن هــا کار بســیار دشــواری اســت.

روش پنجم:

از پین سیم کارت استفاده کنید

بـا اسـتفاده از پیـن سـیم کارت؛ یـک لایه امنیتـی بیشـتر بـرای محافظت از سـیم کارتتـان اضافـه کنیـد. بـا ایـن تنظیـم؛ هـر بـار کـه سـیم کارت از گوشــی خــارج شــود؛ به طــور خــودکار قفــل میشــود و بــرای بــاز کـردن آن بایـد پیـن صحیـح وارد شـود؛ در غیـر این صـورت سـیمکارت غیرقابـل اسـتفاده خواهـد بـود. بـه “Settings “برویـد؛ “Phone “و سـپس “PIN SIM “را انتخـاب کنید. در ایــن قســمت؛ گزینــه “PIN “را روشــن کنیــد؛ البتــه قبــل از اینکــه هـر تغییـری اعمـال کنیـد؛ مطمئـن باشـید کـه هیچوقـت ایـن شـماره را فرامــوش نمیکنیــد ایــن شــماره توســط اپراتــور بــه مشــتری داده میشــود.

مشخصات آیفون 7

روش ششم:

اگــر از رمز عبــور اســتفاده میکنیــد؛ میتوانیــد کارهایــی را کــه زمــان قفــل بــودن تلفــن قابــل انجــام اســت محــدود کنیــد. به عنــوان مثــال؛ فرامیــن ســیری؛ اپلپــی و والــت را غیرفعــال کنیــد؛ همچنیــن زمانــی کــه صفحه نمایــش قفــل اســت پاســخ بــه پیام هــا و نوتیفیکیشــ نها را نیـز غیرفعـال کنیـد. بـرای ایـن کار؛ بـه “Passcode & ID Touch “برویـد؛ به دنبـال گزینـه ای به  نــام “Locked When Access Allow “باشــید؛ آن را غیرفعــال کنیــد تـا تمـام ایـن فعالیت هـا محـدود شـود.

روش هفتم:

ایمنی سافاری را بیشتر کنید. بــرای اینکــه مرورگــر پیش فــرض آیفــون را امن تــر کنیــد؛ چنــد کار میتوانیـد انجـام دهید. چشم پوشـی کـردن از هرگونـه عملیـات “Autofill” میتوانـد عقلانی و منطقـی باشـد. همچنیـن مـورد دیگـر انتخـاب عـدم ذخیـره کلمـات عبـور در مرورگر گوشـی اسـت. غیرفعــال کــردن کوکی هــا نیــز بــرای افــرادی کــه نســبت بــه امنیــت گوشــی حساســیت بالایی دارنــد؛ میتوانــد گزینــه دیگــر باشــد.

مشخصات آیفون 7

روش هشتم:

بعـد از ۱۰ تـاش نافرجـام بـرای تشـخیص رمز عبـور از گزینه “Data Erase “اسـتفاده کنید.  و بالاخره اگــر اتفاقــی کــه نبایــد بیافتــد؛ رخ دهــد و گوشــیتان گــم یــا دزدیــده شــود؛ یــا اینکــه به دســت افــراد نا اهــل بیافتــد؛ میتوانیــد تمـام اطلاعات شـخصیتان را پـاک کنیـد. ایـن کار از طریـق failsafe کــه در داخــل آیفــون گنجانــده شــده؛ امکان پذیــر اســت. بــرای اســتفاده از ایــن ویژگــی نیــاز بــه یــک رمــز عبــور فعــال شــده داریـد. سـپس در قسمت تنظیمـات مربوط بـه “�Pass & ID Touch code”؛ گزینــه مربــوط بــه پــاک کــردن اطلاعات بعــد از ۱۰ تــاش نافرجـام بـرای آنـاک کـردن گوشـی را روشـن کنیـد. بـه سـادگی گزینه “Data Erase “را فعــال کنیــد.

هر آنچه که باید در مورد آیفون 7 اس پلاس بدانید:

سـال آینـده آیفون هـای اپـل تولـد ده سـالگی خـود را جشـن میگیرنـد! بـه بیـان دیگـر دهمیـن سـری از آیفون هـای اپـل بـه طـور رسـمی در سـال 2017 معرفـی میشـود. گفتـه شـده اپـل قصـد دارد کـه آیفون های بعـدی خـود را دچـار تغییـرات عمـده ای کنـد و بـا قابلیت هـای ویژه تـری عرضـه نمایـد. در ایـن مقالـه قصـد داریـم کـه مـروری بـر مشخصات فنی  آیفون 7 و ویژگی هـای آیفون هـای بعـدی اپـل داشـته باشـیم، آیفون هـای اپـل هرچقـدر کـه گـران قیمـت باشـند، بـاز هـم طرفـداران منحصـر بـه فـرد خـود را دارند. بـدون تردیـد در کیفیـت تولیـد و کارایی آیفون هـای اپـل تردیـدی نیسـت، امـا ایـن موضـوع بـه آن معنـا نخواهد بـود کـه آیفون هـای اپـل نقـاط ضعفـی را شـامل نشـوند و طراحـی آنهـا جـای بحـث و انتقاد نداشـته باشـد!

یکـی از اصلی تریـن نقـاط ضعفـی کـه طـی چنـد وقـت اخیـر بـه شـدت در مـورد آیفون هـای اپـل مـورد بحـث واقـع شـده مربـوط بـه سـبک طراحـی و ظاهـر ایـن محصولات می شـود. متاسـفانه چنـد سـالی اسـت کـه آیفون هـای اپـل از نظـر ظاهـری و سـبک طراحـی هیـچ تغییـر قابـل لمــس و بزرگــی را شــامل نشــده اند و اپــل هــر ســال تنهــا قابلیت هــای ســخت افــزاری آیفون هــای جدیــدش را ارتقــاء داده اســت. بنابرایــن اگــر اپــل قصــد دارد کــه ســیر انتقادهــای وارد بــر ســری محصولات آیفـون خـود را متوقـف کنـد، بایـد نسـبت بـه ایجـاد تغییـر ظاهــری و مرتبــط بــا طراحــی آیفون هایــش وارد عمــل شــود. پیشبینـی میشـود کـه آیفـون 7 اپـل از نظـر سـبک طراحـی و ظاهـر محصولـی نـو و کامـلا متمایـز باشـد. در ایـن مقالـه قصـد داریـم کـه مـروری بـر مشـخصات و ویژگی هـای آیفـون بعـدی اپـل یـا همـان آیفـون 7 اس داشـته باشـیم. بـا نمایندگی تعمیرات اپل همـراه باشـید.

7مشخصات فنی آیفون

ویژگی اول:

طبـق روالـی کـه اپـل طـی چنـد سـال اخیـر طـی کـرده اسـت، میتوانیـم پیشبینـی کنیـم کـه آیفـون بعـدی اپـل بایـد بـا نـام “آیفـون 7 اس” یـا همـان “7S iPhone “معرفـی شـود. مـا هـم در ایـن مقالـه آیفـون بعـدی اپــل را بــا نــام آیفــون 7 اس مــورد خطــاب قــرار دادهایــم امــا ظاهــرا برخـلاف تصـور عمـوم افـراد، اپـل قصـد دارد کـه بـه دلیـل تغییـرات عمـده ای کـه در آیفون هـای سـال 2017 خـود ایجـاد میکنـد، نـام ایـن سـری از محصولاتش را هـم دسـت خوش تغییراتـی نمایـد. بنـا بـه پیشبینی هـای انجـام شـده، نـام آیفون هـای بعـدی اپـل حـرف “S “را در بــر نمی گیرنــد، بنابرایــن آیفــون 2017 بــا نــام آیفــون 7 معرفـی نمیشـود. گفتـه شـده کـه اپـل آیفـون جدیـد خـود را بـا نـام آیفـون 8 یـا آیفـون 10 معرفـی میکنـد.

ویژگی دوم:

ویژگـی بعـدی کـه آیفـون 2017 اپـل احتمالا از آن بهره منـد میشـود، مربـوط بـه صفحـه نمایـش دسـتگاه اسـت. تاکنـون شـایعات و خبرهـای زیـادی در رابطـه بـا صفحـه نمایـش آیفـون بعـدی اپـل شـنیده ایم، امـا بخشــی از ایــن خبرهــا کــه بــا ظاهــر ایــن محصــول در ارتبــاط اســت مربــوط بــه در برگیــری کل پنــل جلویــی آیفــون بعــدی اپــل توســط نمایشــگر آن میشــود. بـه بیـان دیگـر پنـل جلویـی آیفـون بعـدی اپـل توسـط صفحـه نمایـش آن پوشــانده خواهنــد شــد و نمایشــگر آن بــدون حاشــیه  طراحـی میشـود. ایـن موضـوع سـبب میشـود تـا نسـبت نمایشـگر بـه بدنـه آیفـون 2017 اپـل بـه شـدت افزایـش یابـد و شـاید نزدیـک بـه 100 درصـد شـود.

7مشخصات فنی آیفون

 ویژگی سوم:

یکــی دیگــر از ویژگی هایــی کــه احتمــال دارد در نســخه پلاس آیفــون 7 اس اپــل شــاهد به کارگیــری آن باشــیم مربــوط بــه لبه هــای خمیــده صفحـه نمایـش میشـود. چنـد وقـت پیـش شـایعاتی در رابطه بـا احتمال تجهیـز آیفـون 7 اس پلاس بـه نمایشـگر خمیـده منتشـر شـده بـود. بـا افزایـش اسـتقبال کاربـران از نمایشـگرهای بـا لبـه خمیـده، بعیـد بـه نظر نمیرسـد کـه اپـل هـم در آیفـون 7 اس پلاس خـود از نمایشـگری بـا لبــه خمیــده و قابلیت هــای متنوع تــر اســتفاده کنــد.

مشخصات فنی آیفون 7

ویژگـی چهـارم:

طبـق پیشبینی هایـی کـه انجـام شـده، بـه احتمـال زیـاد اپـل قصـد دارد کـه در جنـس بدنـه آیفون هـای جدیـد خـود هـم تغییراتـی ایجـاد کنـد. در همیــن راســتا گفتــه میشــود کــه بدنــه آیفــون 7 اس اپــل از پنلــی شیشـه ای بهره منـد میشـود و بـه نوعـی ترکیبـی از شیشـه و فلـز را بـه همـراه خواهـد داشـت. قـاب اصلـی یـا فریـم آیفـون 7 اپـل هـم احتمالا آلومینیومـی طراحـی میشـود.

ویژگـی پنجـم:

بنــا بــه پیشبینــی برخــی از کارشناســان، اپــل آیفــون بعــدی و جدیــد خــود را از نظــر انــدازه در ســه نســخه مختلــف روانــه بــازار میکنــد. نســخه های 7.4 اینچــی و 5.5 اینچــی ایــن محصــول همچنــان عرضــه میشـوند، امـا نسـخه سـوم آیفـون 7 اس بـه احتمـال زیـاد 8.5  اینچـی یـا 5 اینچـی خواهـد بـود! گفتـه میشـود کـه نسـخه سـوم آیفـون 7 اس اپــل بــه قابــی فولادی و ضــد زنــگ هــم مجهــز میشــود.

مشخصات فنی آیفون 7

ویژگـی ششـم:

یکـی دیگـر از تغییـرات اصلـی کـه مدت هاسـت در رابطـه با آن شـایعات زیـادی منتشـر میشـود و منتظـر پیاده سـازی آن در آیفـون بعـدی اپـل هسـتیم مربـوط بـه حـذف حالـت فیزیکـی اسـکنر اثر انگشـت از دسـتگاه میشــود. همانطــور کــه اشــاره داشــتیم، احتمــاال پنــل جلویــی آیفــون 7 اس اپــل بــه طــور کامــل توســط صفحــه نمایــش آن پوشــانده خواهــد شــد، بنابرایــن امــکان تجهیــز دکمــه فیزیکــی بــه عنــوان اســکنر اثــر انگشــت دســتگاه وجــود نــدارد. گفتــه میشــود کــه اپــل قصــد دارد در نمایشـگر آیفون هـای جدیـد تکنولـوژی را ارائـه کنـد کـه امـکان اسـکن اثـر انگشـت کاربـر بـا لمـس صفحـه نمایـش مقـدور شـود.

ویژگـی هفتـم:

حتمـال بـه حقیقـت پیوسـتن ایـن موضـوع بسـیار زیـاد اسـت. تقریبـا شــواهدی بــه دســت آمــده کــه صحــت ایــن ادعــا را تاییــد می کننــد. یکـی از اصلی تریـن ایـن شـواهد مربـوط بـه ادعـای آقـای ای جنـگ وو wu-Jeng Tai مدیرعامــل شــرکت ژاپنــی شــارپ Sharp می شــود کــه اشــاره داشــته ایــن شــرکت بــرای آیفــون بعــدی اپــل نمایشــگر OLED تولیــد میکنــد.

ویژیگی هشتم:

بـا توجـه بـه اینکـه هـم اکنـون تقریبـا اغلـب پرچمـداران اندرویـدی از قابلیــت شــارژ بیســیم پشــتیبانی میکننــد، جــای تعجبــی نــدارد کــه آیفون هــای بعــدی اپــل هــم از ایــن تکنولــوژی پشــتیبانی کننــد.  پیــش از ایـن سـایت McRumors هـم از پشـتیبانی آیفـون 10 آیفـون بعـدی اپــل بــه قابلیــت شــارژ بی ســیم اشــاره کــرده بــود.

مشخصات فنی آیفون 7

ویژگــی نهــم:

پیشبینــی میکنیــم کــه اپــل ســبک طراحــی دوربیــن اصلــی نســخه پـلـاس آیفون هایــش را حفــظ کــرده و در همیــن راســتا آیفــون 7 اس پـلـاس را بــه دوربیــن اصلــی دوگانــه مجهــز کنــد. بــه احتمــال زیــاد نســخه معمولــی آیفــون 7 اس بــه دوربیــن دوگانــه مجهــز نمیشــود.

ویژگـی دهـم:

در دیگر مشخصات فنی آیفون 7 یا به عبارتی، دیگر ویژگی این گوشی پیشبینـی میشـود کـه ماننـد طراحـی آیفـون 7 و آیفـون 7 پلـاس در نسـل بعـدی آیفون هـای اپـل هـم سـوکت 5.3 میلی متـری هندزفـری از بدنـه دسـتگاه حـذف شـده باشـد و اپـل بـه سـبک طراحـی خـود در این راسـتا ادامـه دهـد.

 

 

اشتراک:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *